100 dagers planen sjekk

STATUS FØR 21.01.2022/100 DAGER: DELVIS/INNFRIDD: 35 | IKKE INNFRIDD: 5

Sist oppdatert: 14.07.2022

STATUS ETTER 21.01.2022/100 DAGER: DELVIS/INNFRIDD: 36 | IKKE INNFRIDD: 4

  1. INNFRIDD: Doble fagforeningsfradraget til 7 700 kroner.

På to år vil regjeringen doble fagforeningsfradraget fra 3.850 til 7.700 kroner, opplyser arbeids- og sosialminister Hadia Tajik (Ap) til VG.

-Finansavisen

2. INNFRIDD: Øke pendlerfradraget ved å sette ned egenandelen til 15 000 kroner.

Regjeringen innfører halvparten av økningen i 2022, men lover å gjøre resten senere.

-Regjeringen.no

3. INNFRIDD: Redusere barnehageprisen med 2 800 kroner i året.

Maksprisen på barnehage er redusert.

-Regjeringen.no

4. INNFRIDD: Innføre 5 timers gratis kjernetid i skolefritidsordningen for alle førsteklassinger

Innvilget etter budsjettforhandlingene med SV. 12 timer gratis kjernetid for førsteklassinger innføres til høsten, så punktet er dermed overoppfylt.

- Regjeringen.no

5. INNFRIDD: Redusere fergeprisene på riksvegferger og fylkesvegferger. I løpet av perioden vil vi halvere prisen.

I budsjettet for 2022 legges det opp til 30 prosent lavere fergepriser enn 1. januar 2021. Forrige regjering foreslo et kutt på 15 prosent fra dette nivået i sitt forslag til budsjett for 2022, men kuttet økes altså ytterligere.

6. INNFRIDD: Kutte i overprisede gebyrer, som for eksempel for ungdom som skal ta teoriprøve eller foto til førerkort eller personer som flytter og må registrere endringer i eiendommen sin.

Prisen på teoriprøve er kuttet fra 650 til 320 kroner. Foto til førerkort er kuttet fra 80 kr til 70 kr.

7. INNFRIDD: Gjeninnføre feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige.


8. INNFRIDD: Sørge for at personer som mottar arbeidsavklaringspenger får forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart fra NAV eller helsevesenet.

Dette er innfridd fram til 30. juni neste år, men ikke etter dette. Regjeringen skrev 8. november at det må en lovendring til for å gjøre dette. Men de har sørget for at folk får forlengelse, inntil videre.

9. INNFRIDD: Forbedre ordningen med brillestøtte for barn.


10. INNFRIDD: Stanse anbudsutsetting i jernbanen.

Regjeringen har blant annet avlyst konkurransene om trafikkpakkene 4 og 5.

11. INNFRIDD ETTER 21.01.2022: Avslutte privatiseringen av renholdet i forsvaret.

Regjeringen har foreløpig ikke foreslått å si opp renholdsavtalene. Forsvarsminister Odd Roger Enoksen sa til Stortinget tidligere i uken at de ikke rekker å gjøre det i løpet av de første 100 dagene. Han sier imidlertid at arbeidet er godt i gang.

12. INNFRIDD: Stoppe høyrepartienes privatiseringsreformer i helse- og omsorgssektore

Regjeringen har blant annet sagt at de vil avvikle ordningen "såkalt fritt behandlingsvalg" fra 2023.

13. INNFRIDD: Stoppe utsalget av Statskogs eiendommer.

Statskog har ikke solgt eiendom etter regjeringsskiftet.

14. DELVIS INNFRIDD: Fastsette et eksportmål på 50 % økning i eksporten utenom olje og gass til 2030, og sette ned et partssammensatt utvalg som skal konkretisere tiltak og virkemidler for å nå dette målet

Regjeringen har formulert målet om 50 prosent økning, blant annet i forbindelse med statsbudsjettet. Men utvalget er ikke satt ned.

15. INNFRIDD: Sørge for et mer aktivt statlig eier-skap og starte arbeidet med en ny eierskapsmelding slik at statlig kapital og eierskap bidrar til økt eksport, utviklingen av nye grønne verdikjeder og flere arbeidsplasser.

Regnes som innfridd under tvil. Løftet er rimelig vagt, og det er litt vanskelig å beregne om regjeringen allerede har «sørget for et mer aktivt statlig eierskap».

16. INNFRIDD: Sette NAV i stand til å følge opp unge ledige mye tettere ved å øke bruken av lønnstilskudd og øke bemanningen.

Regjeringen har satt av 100 millioner + 75 millioner kroner ekstra til å styrke Nav i 2022-budsjettet i tillegg til 1.000 flere tiltaksplasser.

17. INNFRIDD: Opprette et eget program for å forenkle og gjøre tilgjengelig virkemiddelapparatet for små og mellomstore bedrifter som søker støtte.

Regjeringen opplyser at de har gitt Innovasjon Norge i oppdrag å lage en nettbasert portal for at bedrifter skal ha en vei inn til virkemiddelapparatet. Ordningen skal lanseres i løpet av kort tid.

18. DELVIS INNFRIDD: Legge fram en grønn omstillingspakke for klimavennlig omstilling av skip.

I sitt tilleggsnummer til statsbudsjettet for neste år har regjeringen satt av 200 millioner kroner ekstra til dette formålet. Men pengene skal også gå til annen grønn industri, hydrogen, utslippsfri landtransport og infrastruktur for nullutslippsdrivstoff gjennom Enova.

19. INNFRIDD: Innføre moms på de dyreste elbilene for å bevilge penger til ladestasjoner slik at alle kommuner skal ha minst én hurtigladestasjon.


20. INNFRIDD ETTER 21.01.2022: Sette ned en energikommisjon for å kartlegge energibehovene i fremtiden, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft.

Energikommisjonen er ennå ikke nedsatt.

21. INNFRIDD: Øke CO₂-avgiften og samtidig kutte tilsvarende i andre skatter eller avgifter. Vi vil skjerme bensin og diesel i Distrikts-Norge for økning.

Regnes som innfridd under tvil. Regjeringen har økt CO2-avgiften og kuttet i andre skatter og avgifter, men de har ikke differensiert mellom Distrikts-Norge og landet for øvrig i disse grepene.

22. INNFRIDD: Fjerne generell adgang til midlertidige ansettelser.

Fremmet for Stortinget 3. desember. Pressemelding . Proposisjon.

- Regjeringen.no

23. DELVIS INNFRIDD: Forby innleie som fortrenger faste ansettelser.

(DELVIS INNFRIDD UNDER TVIL) Regjeringen har foreslått dette, men kun i byggebransjen og kun i østlandsområdet – Oslo, Viken og Vestfold

- Regjeringen.no

24. INNFRIDD: Sørge for faste ansatte, fagarbeidere og lærlinger ved å utvikle en Norgesmodell for et seriøst arbeidsliv.

Dette arbeidet har regjeringen startet på.

- Regjeringen.no

25. INNFRIDD: Styrke retten til heltid i lovverket.

Forslaget ble sendt ut til høring i januar.

-FriFagbevegelse.no

26. DELVIS INNFRIDD: Stanse frislippet i taxinæringen, og starte arbeidet med en handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

Regjeringen har startet arbeidet med en handlingsplan, men har ikke lagt fram forslag om tiltak for å stanse frislippet i taxinæringen.

27. DELVIS INNFRIDD: Gi kommunene mulighet til å ansette flere lærere, tilby flere barnehageplasser og bygge ut eldreomsorgen ved å øke kommunenes budsjetter. Vi vil foreslå totalt minst 5 milliarder kroner i realvekst i kommunenes frie inntekter i 2022.

Regjeringen øker de frie inntektene til kommunene med 4,5 milliarder kroner i 2022.

-NRK.no

28. IKKE INNFRIDD: Starte arbeidet med en bo-hjemme-reform for pleietrengende eldre, med flere ansatte i pleie og omsorg, storsatsing på aktivitetstilbud for eldre, satsing på velferdsteknologi og flere tilrettelagte boliger.

Det er mulig regjeringen har startet arbeidet med denne reformen i det stille, men de har ikke lagt fram noe forslag om det.

29. INNFRIDD: Styrke sykehusene og den medisinske beredskapen. Vi vil bevilge penger til sykehusene slik at vi kan ta igjen behandlingsetterslepet for alvorlige sykdommer som kreft etter koronapandemien.

Regjeringen har styrket sykehusene ved å øke bevilgningene med 700 millioner kroner, men samtidig har jo pandemien slått tilbake og nye behandlinger er avlyst, så det er vel usikkert hvor mye etterslep som er innhente.

- Finansavisen.no

30. DELVIS INNFRIDD: Korte ned listelengden til fastlegene for å løse fastlegekrisen ved å øke basistilskuddet pr. innbygger. Vi vil også etablere nye rekrutteringshjemler.

Regjeringen har bevilget penger til en tilskuddsordning rettet mot kommunene med de største rekrutteringsutfordringene, og de har også bevilget 50 millioner kroner til ALIS. Men basistilskuddet er ikke økt. Pressemelding.

- Regjeringen.no

31. DELVIS INNFRIDD: Bevilge penger til lavterskel psykisk helsehjelp, slik at kommunene kan gi slik hjelp uten krav om henvisning.

«Helsedirektoratet vil i 2021 få i oppdrag å utforme og prøve ut et kunnskapsbasert, kommunalt lavterskeltilbud uten krav om henvisning, for barn og unge med lettere psykiske plager og begynnende rusproblemer», ifølge pressemelding fra regjeringen. Altså foreløpig kun for barn og unge, og ikke for hele befolkningen.

32. IKKE INNFRIDD: Oppheve de siste årenes innskrenkinger i kvinners rett til selvbestemt abort.

Dette fikk Arbeiderpartiet ikke gjennomslag for under forhandlingene i Hurdal.

33. DELVIS INNFRIDD: Innføre gratis tannhelsebehandling til personer i alderen 19 til 21 år, innføre halv pris for tannhelsebehandling for personer i alderen 22–25 år og sørge for egne støtteordninger for tannhelse til de med dårligst råd.

Innfører 50 prosent rabatt for 21 og 22-åringer

34. DELVIS INNFRIDD: Gi kommunene rom til å ansette flere lærere og stanse avskilting av lærere som er utdannet før 2014.

Kommunene får mer penger, men dette er ikke øremerket flere lærere. Regjeringen har varslet at de vil stanse avskiltingen av lærere, men har ennå ikke lagt fram forslag om dette.

35. INNFRIDD: Starte en sterk satsing på fagutdanning, med satsing på lærere og utstyr, krav til lærlinger i offentlig sektor og sette et mål om garanti for læreplass til alle som trenger det i løpet av perioden.

Se blant annet sak i Aftenposten.

- Aftenposten.no

36. INNFRIDD: Innføre full momskompensasjon for kultur, frivillighet og idrett i budsjettet for 2022. Frivilligheten og idretten skal bruke pengene sine på utstyr og aktivitet, ikke på å betale moms.

Se blant annet sak i Aftenposten.

- Regjeringen.no

37. IKKE INNFRIDD: Sikre gratis utlån av sports- og fritidsutstyr i alle deler av landet.

Regjeringen har ikke lagt fram noe forslag om dette. Arbeiderpartiet viser til at økte økonomiske rammer til kommunene gir dem større muligheter til å prioritere dette.

38. IKKE INNFRIDD: Starte gjennomføringen av et nytt kulturløft som kommer hele landet til gode, der kulturens andel av statsbudsjettet gradvis skal økes til 1 %

I tilleggsnummeret ble det satt av 9 millioner kroner ekstra til kulturfremme og eksport, og i budsjettforliket ytterligere 20 millioner kroner til ulike poster. 29 millioner kroner kan neppe kalles starten på et kulturløft når det vil kreve ekstrabevilgninger på flere hundre millioner kroner.

39. KKE INNFRIDD: Sette ned en lederlønnskommisjon for statlige lederlønninger og lønninger i selskaper der staten er majoritetseier. Kommisjonen skal se lønninger, bonusordninger og godtgjørelser i sammenheng, og analysere hvorfor lønnsutviklingen på toppnivå har fått fortsette, på tross av tidligere vedtatte retningslinjer.

Kommisjonen er ikke nedsatt ennå.

40. INNFRIDD: De som tjener mindre enn 750 000 i året skal betale mindre i skatt, mens de som tjener over skal betale mer. 8 av 10 vil få lavere inntektsskatt med Arbeiderpartiet. Samtidig vil vi sørge for at de rikeste bidrar med en rettferdig andel til fellesskapet gjennom formuesskatten.

Formuesskatten økt, de under 750.000 får mindre i skatt. 82 prosent av skattebetalerne får lavere eller uendret skatt.